Вплив комплексного лікування на діастолічну функцію лівого шлуночка у пацієнтів з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова

Питання

Який рівень NT-pro BNP мали пацієнти залежно від типу ремодулювання ЛШ, а також яке значення ІММ ЛШ в групах пацієнтів залежно від типу порушень ДФ ЛШ?


Доповідачі: Шейко С. O., Дорошенко О.О. (Дніпро)

Відповідь

Значення індексу міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) знайшли відображення при розподілі хворих основної групи за типами ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) та графічно представлені на рисунку 1.

Типи геометрії ЛШ у хворих основної групи представлено на рисунку 1.

Типи геометрії ЛШ у хворих основної групи.


Структурно-функціональний стан серця у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією (ІСАГ) у поєднанні з ішемічною хворобою і ХСН зі збереженою ФВ (ХСНзбФВ) представлений різними варіантами ремоделювання ЛШ.

У хворих основної групи переважала концентрична гіпертрофія ЛШ (ГЛШ) – 69 (79%) пацієнтів, а в групі порівняння концентричне ремоделювання – у 25 (58%) хворих (p<0,001 за критерієм χ2). Концентричне ремоделювання у хворих з ІСАГ і ХСНзбФВ діагностували у 10 (12%) хворих. Концентричну ГЛШ верифікували у 16 (37%) пацієнтів групи порівняння. Ексцентрична ГЛШ мала місце у 8 (9%) хворих основної групи та у 2 (5%) пацієнтів групи порівняння (р=0,572 за χ2 з поправкою Йетса). Значення товщини міжшлуночкової перегородки (ТМШП) як в систолу, так і в діастолу у хворих з ХСНзбФВ достовірно перевищували такі в групі порівняння (p<0,05). Це пояснює більшу кількість діагностованої концентричної ГЛШ (79%) в основній групі, порівняно з хворими з ІСАГ без ХСН (37%) (p<0,001 за χ2). Ексцентричну ГЛШ серед хворих основної групи діагностували у пацієнтів з 3 ступенем АГ. Отже, у 69 (79%) хворих похилого віку з ІСАГ та ХСН зі збереженою ФВ ЛШ і концентричною ГЛШ реєстрували достовірне потовщення стінок ЛШ, як в систолу, так і в діастолу, порівняно з даними показниками у 8 (9%) пацієнтів з ексцентричною ГЛШ.


Показники діастолічної функції ЛШ у хворих з ІСАГ із ХСН зі збереженою ФВ представлені в таблиці 2.

У 25 (27,5 %) хворих з ІСАГ і ХСН зі збереженою ФВ ЛШ діагностували порушення діастолічного наповнення за типом псевдонормалізації (ПН). В усіх випадках була діагностована концентрична ГЛШ. Показник Е та відношення Е/А достовірно відрізнялись від таких показників у хворих з ПР ЛШ. Відношення Е/А перевищувало 0,8, але було меншим, ніж 2,0.

Аналіз NT-pro BNP довів, що в цілому по групі цей показник мав значення (262,6±11,0) пг/мл. Але в залежності від типу ДД ЛШ рівень NT-pro BNP змінювався. Зареєстроване достовірне його зростання у хворих із ПН типом ДД, порівняно з типом порушення релаксації (p<0,001).

Нами установлено, що зростання рівня NT-pro BNP понад 220 пг/мл є раннім критерієм порушення ДФ ЛШ. Отже, аналіз порушень ДФ ЛШ і профілю його ремоделювання довів, що у хворих з ІСАГ діастолічна дисфункція ЛШ розвивається на тлі концентричного варіанта геометричної структури ЛШ, а саме, концентричної гіпертрофії та концентричного ремоделювання.